Сертификати и удостоверения

ЛогоКъща С-Иввена Пловдив повишвава системно професионална компетентност на своя екип чрез участие на всички действащи в центъра терапевти в обучителни курсове на различни актуални за детското развитие, диагностика и терапия теми, организирани и провеждани ежегодно от Фондация С-Иввена.

Преминатите от целия екип до момента обучения са на следните теми:
-  Теоретико-практически курс за работа с алтернативни системи за комуникация при аутизъм – С.К.О.К., TEACCH
-   Обучение и възпитание по Монтесори метод
-   Сензорна терапия
-   Консултиране и обучение на родители при деца с проблеми в развитието
-  Тренинг за работа с деца с хиперактивност и дефицит на вниманието
-  Ранна диагностика, терапия и превенция на заекване
-  Обучителни трудности в начална училищна възраст – съвременни методи за диагностика и терапия. Превенция в предучилищна възраст
-  Цикъл практики за работа с деца от аутистичния спектър
-  Приложно-Поведенчески Анализ при аутизъм
-  Емоционално-поведенчески нарушения и разстройства на социалното функциониране в детството
-   Теоретико-практически курс за работа с деца със специфични езикови нарушения – дисфазия на развитието

Преминати обучения:
-  Познаване на рефлексите и правилно позициониране при деца с ДЦП и сходни състояния – основна предпоставка за ефективна терапия и обучение
-  Дейностите в тактилното творчество като предпоставка за развитие при деца с множество увреди. Практическо обучение.
-  Обучение и възпитание на деца с умерено-тежка степен на умствена изостаналост